พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

พิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการเรียน รู้ และลงมือทำ

ประกอบด้วย นิทรรศการถาวร 24,000 ตรม. นิทรรศการชั่วคราว 1,400 ตรม. นิทรรศการวนนิเวศของไทย 3,600 ตรม. นิทรรศการวนนิเวศของไทย (กลางแจ้ง) 8,100 ตรม.

วิธีการสื่อสาร

ภายใต้ Theme กษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีการออกแบบนิทรรศการให้มีการผสมผสานระหว่างการจำลองประสบการณ์เสมือนจริงกับสืื่อผสมหลากหลายรูปแบบ ทั้งหุ่นจำลอง สื่อ Interactive และ Virtual media เช่น Dome theatre เล่าเรื่องราวย้อนไปตั้งแต่การเกิด Big bang,  4D theatre ท่องโลกทะเลทราย, หุ่นจำลองขนาดเท่าจริงของสิ่งมีชีวิตนับร้อยชนิด, ห้องทดลองเรียน รู้ ลงมือทำตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงการจำลองระบบนิเวศป่าอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย

สถานที่

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จ. ปทุมธานี

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสื่อสาร
และก่อสร้างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ.​ 2562

รถพระนางเจ้ารำไพ