พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของชาวไทย

วิธีการสื่อสาร

นำเสนอผ่านมัลติมีเดียและสื่อ Interactive เช่น โรงภาพยนต์ 270 องศา แสดงเรื่องราวแห่งความดีงาม ถ่ายทอดผ่านพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่า, Interactive screen แสดงพระราชประวัติและโครงการ
ในพระราชดำริ รวมถึงการจำลองฉากสำคัญ ๆ เช่น การลงพื้นที่ของหน่วยแพทย์ พอสว. เป็นต้น

สถานที่

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ
และก่อสร้างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2559

รัฐสภา