ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอนุรักษ์และอาคารรำไพพรรณี

สถานที่

อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน

งานซ่อมแซมอาคารรำไพพรรณี อาคารอนุรักษ์
และออกแบบเนื้อหาบทจัดแสดงนิทรรศการถาวร
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2559

สำนักราช