นิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

วิธีการสื่อสาร

เล่าเรื่องราวผ่านวัตถุจัดแสดงจริงในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผสมผสาน Diorama สถานที่สำคัญ โมเดลจำลอง และสื่อมัลติมีเดีย

สถานที่

อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบัน
พระปกเกล้า ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และก่อสร้างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2559

พระปกเกล้า_ext