นิทรรศการนายกรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญไทย

นำเสนอประวัติของนายกรัฐมนตรีและรายละเอียดรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ

029

วิธีการสื่อสาร

นำเสนอข้อมูลของนายกรัฐมนตรีไทย และจัดแสดงรัฐธรรมนูญฉบับจริงทั้ง 11 ฉบับ
ผสมผสานกับสื่อ Interactive

สถานที่

ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ
และก่อสร้างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2562

พระนางเจ้ารำไพ