นิทรรศการศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

จัดแสดงพระราชประวัติและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วิธีการสื่อสาร

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอจดหมายเหตุรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านวัตถุจัดแสดง เอกสารสำคัญ และสื่อมัลติมีเดีย เช่น Interactive map แสดงโครงการในพระราชดำริทั่วประเทศไทย, เอกสารสำคัญที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นต้น

สถานที่

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ศาลายา จ. นครปฐม

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และก่อสร้างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2552

ร7