ปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิธีการสื่อสาร

ปรับปรุงเทคนิคการจัดแสดงในนิทรรศการเดิมให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น แสดงรัฐธรรมนูญเสมือนจริง
ในรูปแบบ 180 องศา

สถานที่

อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบัน
พระปกเกล้า ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน

ปรับปรุงนิทรรศการเดิมที่ชำรุด
เสียหาย และปรับปรุงรูปแบบนิทรรศการบางชุด

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2555

พระนางเจ้า 1