พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพิธภัณฑ์ที่แสดงจุดกำเนิด จุดเปลี่ยนแปลง และทิศทางในอนาคตของ Information Technology

วิธีการสื่อสาร

นำเสนอผ่านสื่อ Hands on ผสมมัลติมีเดีย วัตถุจัดแสดงจริง โมเดล และกราฟิก อธิบายเรื่องราวที่นำมาสู่
จุดกำเนิด ความเปลี่ยนแปลง แนวคิด หลักการทางวิทยาศาสตร์ และขีดจำกัดแต่ละเทคโนโลยี เช่น ห้องจัดแสดงคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่นำมาใช้ในประเทศไทย, interactive game การสื่อสารด้วยระบบ cellular, hands on การทำงานของ marble adding machine ซีึ่งเป็นเครื่องคำนวณที่นำมาสู่การพัฒนาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สถานที่

อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสื่อสาร
และก่อสร้างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2555

แม่เมาะ