พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา

โรงไฟฟ้าถ่านหินจำเป็นต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของไทยหรือไม่ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดคืออะไร หาคำตอบได้ที่
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าถ่านหินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วิธีการสื่อสาร

สร้างประสบการณ์ในการเข้าชมผ่านสื่อผสม การสร้างบรรยากาศแวดล้อม ประกอบหุ่นจำลอง และมัลติมีเดีย
เช่น Interactive screen, Panoramic theatre, 4D theatre และการใช้ Personal device เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เชื่อมโยงกับสถานที่จริงของเหมืองและโรงงานผลิตไฟฟ้าที่อยู่โดยรอบ เช่น
สร้างบรรยากาศการเกิดถ่านหินเมื่อหลายล้านปีก่อนด้วยเทคนิค Mapping projection, ห้อง 4D theater
เล่าเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน, Transparency sceeen แสดงการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน, Mapping projection นำเสนอเนื้อหาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นต้น

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ จ. ลำปาง

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และก่อสร้างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2559

ฝิ่น