Animation

ภาพยนต์อนิเมชัน เป็นเครื่องมือการสื่อสารหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ GKE ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างสรรงานที่มีคุณภาพระดับสากล และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างน่าสนใจ นำเสนอผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่หลากหลาย เช่น Full Dome Thearter, 4D Theater, Mapping Projection เป็นต้น

interactive