Previous
Next

Exhibition

GKE มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว ตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งระยะเวลาในการจัดแสดง ขนาดของสถานที่ และเรื่องราวที่หลากหลาย 

museum