Previous
Next

Graphic

การสื่อสารเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ นอกจาก
การเขียน script ให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
กระชับ น่าติดตามแล้ว องค์ประกอบหลัก
อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ข้อมูลน่าอ่านและ
ดึงดูดความสนใจคือกราฟิกบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ GKE ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบการออกแบบอื่น ๆ เลย

CI