Previous
Next

Master Planning

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ มีความต้องการในการออกแบบ Master Plan ซึ่ง GKE ได้มีโอกาสในการวิเคราะห์และออกแบบโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการด้วยกัน

model