Previous
Next

Interior

นอกจากการออกแบบชุดนิทรรศการเพื่อสื่อสารความรู้แล้ว GKE ยังมีความเชื่ยวชาญในการออกแบบภายใน ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ส่วนสำนักงาน พื้นที่ส่วนกลาง ห้องประชุม และอื่น ๆ 

exhibition