Previous
Next

Multimedia

สื่อ Multimedia ที่ GKE นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารองค์ความรู้นั้น มีหลากหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความซับซ้อนของเนื้อหา ระดับความสนใจของสื่อนิทรรศการ แม้กระทั่งลำดับความเข้าชม ซึ่งต้องบูรณการองค์ความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 

interior