Previous
Next

Storytelling

GKE คือนักเล่าเรื่องราว และสร้างสรรค์ประสบการณ์อันน่าตื่นตา ตื่นใจ โดยให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกกระบวนการ ตั้งแต่การค้นคว้าเนื้อหา การออกแบบเรื่องเล่า จนกระทั่งตีความเป็นงานออกแบบ ทั้งการตกแต่ง ไปจนถึงการเลือกสื่อเพื่อเล่าเรื่องราว

masterplan